شماره۹۷۴۳۳/ت۵۰۸۹۶هـ                                                              ۲۶/۸/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا


وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۳۸ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر جایگزین تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۴۳/ت۲۴۴۹۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ می‌شود:

تبصره ـ عوارض مربوط به تردد انواع وسایط نقلیه مجاز در محدوده ممنوعه تردد در هر شهر، پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری