بررسی جرم تهدید
تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند كه مرتكب می خواهد آن را انجام دهد

فصل بیست و دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اكراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می باشد كه از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است . ماده ۶۶۸ كه حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیكن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم .


لازم به ذكر است تهدید در حقوق جزای عمومی كه كلیات جرائم را بررسی می كند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات كتبی و شفاهی است كه شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتكاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … كه شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید كننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است كه با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید كننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی كه از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشكاری را تهدید نماید كه در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا كه تهدید كننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده.
تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی كه علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست كه نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینكه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینكه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی كه تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم كرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیكن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است كه قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی كه تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم كه بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شكایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاكم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل كه اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یكدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً كلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید .