تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391

شماره100/58130/9000 21/12/1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
به پیوست دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تاریخ لازم‌الاجرا شدن نرخ دیه در سال 1391 جهت استحضار و هماهنگی‌های لازم ایفاد می‌گردد.
مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث


شماره100/58130/9000 21/12/1390
تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391
جناب آقای بختیاری
وزیر محترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه شماره 47481/01/10ـ 21/12/1390 آن وزارت در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391 مرقوم فرمودند:
«با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه كامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین می‌گردد.»
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی