اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره55916/ت47834هـ                                                              23/3/1391

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف

و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف وامور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 907130/90 مورخ 19/10/1390 سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد ماده (17) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب1363ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویـب‌نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:


1ـ متن زیر جایگزین ماده (12) می‌شود:

«ماده12ـ در موقوفاتی كه عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملك اعیان به مستأجر ممـنوع می‌باشد. در موارد استـثنایی، تملك اعیان مسـتحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقاف و امور خـیریه و تأیید نماینـده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»

2ـ متن زیر جایگزین ماده (32) می‌شود:

«ماده32ـ ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان، انجام خواهند داد:

1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی.

2ـ اجاره بیش از ده سال

3ـ ترك مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده

4ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه

5 ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران

6 ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبركه

تبصره ـ سرپرست سازمان می‌تواند جهت بررسی و اظهارنظر مشورتی در خصوص مشكلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مركب از افراد صاحب‌نظر را انتخاب و تعیین نماید.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی