جناب آقای تویسرکانی
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
شماره۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۲۸/۸/۱۳۹۰

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

حضرت آیت‌ا... جناب آقای لاریجانی دامت‌برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
پیرو نامه شماره ۱۲۹۴۳۵/۹۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ در خصوص پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار می‌رساند:

نظر به ضرورت پیش‌بینی مجازات برای وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده ۲۹ آئین‌نامه مذکور که با طبقه‌بندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح:

بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال بند هـ ـ انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده ۲۹ آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد.

بند ب ماده۲۹:

۸ ـ وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.
بند ج ماده۲۹:
۱۲ـ تکرار تخلف وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ احمد تویس