معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور- وزارت كشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رییس‌جمهور به استناد اصول یكصد و بیست و ششم و یكصد و بیست و هفتم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور تصویب نمود:

طرح مهرآفرین

۱- بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.

۲- دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است و جزء لاینفك این تصویب‌نامه می‌باشد و رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید،‌صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بكارگیری و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

۳- اختیارات هیئت وزیران در اجرای اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و بودجه های سنواتی به عهده وزرای دادگستری و كشور می‌باشد.

۴- مصوبات و تصمیمات به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است لازم‌الاتباع می‌باشد.

۵- كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداری‌ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و سایر مقامات و مدیران ستادی و استانی مجاز از سوی آنان رأساً توسط دستگاه‌های مربوط و استانداری‌ها به افراد اختصاص می‌یابد.

۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بنا به پیشنهاد وزرا و معاونین رییس‌جمهور وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان در امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی و نیز وظایف و اختیارات و مزیت‌های آنان به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به عهده سایر مقامات و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه و مدیران ستادی و استانی گذاشته می‌شود.

۷- به استناد اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی یا عناوین مشابه آنان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای انجام و اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیئت وزیران به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شوند، تصمیمات نماینده ویژه در حكم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.

۸- اجرا و ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب‌نامه حسب مورد با نماینده ویژه رییس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزرای موضوع بند (۳) یاد شده بدون نیاز به رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت وزیران می‌باشد.

۹- بستر اجرای این تصویب‌نامه و شرح پیوست آن سامانه الكترونیكی مربوط می‌باشد.

۱۰- این تصویب‌نامه رافع اختیارات رییس‌جمهور و معاونین وی و وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور