ضرب المثل حقوقی عبارتند از 

  1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

 2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

 3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

 4_حقیقت ، دختر زمان است  (ایتالیایی)

 5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی) 

 6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری) 

 7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

 8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)


9_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است

(سوئدی)

 10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی) 

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی) 

 12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

 13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی) 

 14_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

 15_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

  16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

 17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی) 

  18_حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

 19_حق بالاتر از قانون است (روسی) 

 20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

  21_حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

  22_حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

 23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی) 

  24_حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

  25_حقیقت ، مهر خداست (عبری)

  26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

 27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

 ۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

 ۲۹ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

 ۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

 ۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

 ۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

 ۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

 ۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

 ۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)