شماره۱۳۹۳/۹۱/د‌ش                                                                   ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در اجرای تبصره دو مصوبه جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پیوست اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» که متن و ابلاغ آن در جلسه پنجم مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ و جلسه شانزدهم مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»

مصوبه جلسات پنجم مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ و شانزدهم مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

و تعاونوا علی البر و التقوی (مائده/۲)

مقدمه

به منظور تمهید پشتیبانی‌های اعتباری لازم برای تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به شرح مواد این اساسنامه تشکیل می‌شود:

ماده۱ـ مشخصات صندوق

۱ـ نام صندوق «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» است که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود.

۲ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استقرار می‌یابد.

۳ـ مدت فعالیت صندوق از تاریخ تشکیل نامحدود است.

ماده۲ـ اهداف تشکیل صندوق

۱ـ پشتیبانی مستمر از اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی

۲ـ هدف‌مندسازی و هدایت اعتبارات در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی

۳ـ تأمین بهینه منابع اعتباری اجرای برنامه‌های راهبردی قرآنی کشور.

۴ـ هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی.

ماده۳ـ نوع فعالیت صندوق

فعالیت صندوق منحصر در جذب و تخصیص منابع اعتباری به دستگاه‌های دولتی و عمومی و مؤسسات قرآنی مردمی برای اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی است و هرگونه هزینه دیگر یا سرمایه‌گذاری اعتبارات صندوق ممنوع است.

تبصره ـ تمامی وجوه صندوق در حساب قرض‌الحسنه که به نام صندوق در بانک ملی ایران افتتاح می‌شود نگاهداری و کلیه پرداخت‌ها از طریق انتقال وجه به حساب رسمی دستگاه‌ها و مؤسسات مجری برنامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده۴ـ منابع صندوق

منابع اعتباری صندوق هر ساله توسط دولت در لایحه بودجه کشور با عنوان «اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» در قالب کمک پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ـ صندوق می‌تواند با تصویب هیأت امنا نسبت به جذب کمک‌های نقدی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اقدام کند.

ماده۵ ـ ارکان صندوق

۱ـ هیأت امنا

۲ـ رئیس صندوق

۳ـ کمیته‌های کارشناسی

۴ـ کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات

ماده۶ ـ ترکیب هیأت امنا

هیأت امنای صندوق، اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی میباشند که رئیس شورا، ریاست هیأت امنا را نیز عهده‌دار خواهد بود.

ماده۷ـ جلسات هیأت امنا

جلسات هیأت امنا به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود، جلسات عادی حداقل سالی دو بار بنا به دعوت رئیس صندوق تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم بنا به پیشنهاد رئیس صندوق و موافقت رئیس هیأت امنا تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امنا با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمی و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است و با امضای رئیس هیأت امنا ابلاغ می‌شود.

ماده۸ ـ وظایف هیأت امنا

۱ـ تعیین سیاست‌ها، اولویت‌ها و خط‌مشی‌های فعالیت صندوق

۲ـ بررسی و تصویب کلیات برنامه‌های تفصیلی ملی و بین‌المللی قرآنی و تعیین سازوکار بررسی و تصویب برنامه‌های تفصیلی و اعتبارات آن.

۳ـ تصویب و ارائه پیشنهاد اعتبار سالانه صندوق به دولت و مجلس شورای اسلامی

۴ـ استماع گزارش کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات و تصمیم‌گیری در خصوص آن.

۵ ـ تعیین سال مالی و تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق

۶ ـ تصویب دستورالعمل‌ها و سایر مصوبات لازم برای فعالیت صندوق

ماده۹ـ رئیس صندوق

ریاست صندوق بر عهده دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

تبصره ـ تشکیلات صندوق، زیر نظر رئیس صندوق در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استقرار می‌یابد و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز آن توسط دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تأمین و پشتیبانی می‌شود.

ماده۱۰ـ وظایف رئیس صندوق

۱ـ اجرای کلیه مصوبات هیأت امنا و تمهید امکانات لازم برای آن.

۲ـ اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط مصوب هیأت امنا.

۳ـ مدیریت تشکیلات صندوق و جلسات کمیته‌های کارشناسی.

۴ـ پیشنهاد دستورالعمل‌ها و سایر ضوابط به هیأت امنا برای تصویب.

۵ ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت امنا برای بررسی و تصویب.

۶ ـ نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات اعطایی صندوق به دستگاه‌ها.

تبصره۱ـ کلیه اسناد مالی صندوق با امضای مشترک رئیس صندوق و رئیس هیأت امنا معتبر است.

تبصره۲ـ رئیس صندوق می‌تواند نسبت به تشکیل گروه‌های بازرسی برای بررسی نحوه هزینه اعتبارات اقدام نموده و دستگاه‌ها موظفند اطلاعات و اسناد اجرایی و مالی مربوط را در اختیار این گروه‌ها قرار دهند.

ماده۱۱ـ کمیته‌های کارشناسی

هیئت امنا می‌تواند برای انجام مأموریت‌هایی که برعهده صندوق است کمیته‌های کارشناسی را تشکیل دهد. ترکیب و شرح وظایف کمیته‌های کارشناسی به پیشنهاد رئیس صندوق و تصویب هیأت امنا تعیین می‌شود.

ماده۱۲ـ کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات

کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات صندوق با ترکیب زیر تحت نظر رئیس هیئت امنا تشکیل شده و بر کلیه مراحل تخصیص و هزینه اعتبارات در صندوق و دستگاه‌ها نظارت دارد:

۱ـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

۲ـ دو نفر صاحب‌نظر منتخب مؤسسات قرآنی مردمی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

۳ـ سه نفر از اعضای حقوقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی با انتخاب رئیس هیئت‌امنا.

تبصره۱ـ تعیین رئیس کمیته و زمان‌بندی جلسات کمیته بر عهده اعضا می‌باشد.

تبصره۲ـ رئیس کمیته موظف است هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی کمیته را تهیه و پس از تصویب در کمیته، برای طرح در هیئت امنا به رئیس هیأت‌امنا تسلیم کند.

تبصره۳ـ رئیس و کارکنان صندوق و دستگاه‌ها موظف به همکاری با کمیته نظارت بر تخصیص و هزینه اعتبارات می‌باشند.

ماده۱۳ـ انحلال صندوق

انحلال صندوق به پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. در صورت انحلال کلیه اعتبارات موجود در صندوق به خزانه واریز و کلیه اسناد، امکانات و نیروی انسانی در آن به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی باز می‌گردد.

ماده۱۴ـ این اساسنامه با یک مقدمه، ۱۴ ماده و ۸ تبصره در جلسه پنجم و شانزدهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ و مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.