شماره۹۹۷۲۵                                                                              ۱۷/۶/۱۳۹۲
بخشنامه
نظر به درخواست کارگران و تشکل‌های ذی‌ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و

همسو با اهداف و سیاست‌های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متأهل) از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی