شماره۳۸۵۸۰/ت۵۰۷۵۵هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۳
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»

وزارت جهاد کشاورزی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۳/۰۲۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» به شماره طبقه‌بندی  (۴۰۱۴۲۰۰۵) از وزارت جهاد کشاورزی (۱۵۱۰۰۰)، به وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان امور اراضی (۱۵۱۰۱۹) تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری